Ticari sigorta, işyerlerini, yangın sigortası kapsamı dahilinde, tek bir poliçe ile çok sayıda riziko için teminat verilebilecek paket poliçedir.

Poliçe Kapsamındaki Diğer Teminatlar

 • Deprem
 • Sel ve su baskını (Seylap)
 • Hırsızlık
 • Cam Kırılması
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri,Kötü Niyetli Hareketler,Terör
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Kar ağırlığı
 • Yer kayması
 • Duman
 • Yakıt sızması
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması Deniz taşıtları çarpması Yangın mali mesuliyet

TEMİNAT KAPSAMI / ÖZEL ŞARTLAR / MUAFİYETLER

1) Yangın, Yıldırım İnfilak

2) Deprem ve Yanardağ Püskürmesi

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Deprem, deniz depremi (tsunami) ve yanardağ püskürmesinin doğrudan veya dolaylı neden olacağı yangın, infilak, yer kayması veya toprak çökmesi sonucu meydana gelenler dahil bütün zararlarla, temeller ve istinat duvarları teminata ilave edilmiştir. Yangın Sigortası Genel Şartları aksine, deprem veya yanardağ püskürmesinin sebebiyet vereceği yangın ve infilaklarda, sigortalı şeylerin kaybolmasından doğan zararlar teminat dışındadır.Deprem sigortası, %100 sigorta bedelinin, %20’sinin sigortalı üzerinde kalması ve meydana gelecek hasarlarda sigortalının bu oranla hasara iştirak etmesi kaydıyla, sigortalıyla müşterek sigorta şeklinde yapılmıştır. Ayrıca her bir hasarda, sigorta bedeli üzerinden bina için %2, muhteviyat için %5 oranında tenzili muafiyet ayrı ayrı uygulanacaktır.

3) Sel ve Su Baskını

Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde Her bir seylap (sel-su baskını) hasarlarında Bina-Sabit Tesisat Dekorasyon, Emtea, Makine-teçhizat-Demirbaş ve diğer tesisat gruplarının her birinin sigorta bedelleri üzerinden ayrı ayrı %2 oranında tenzili muafiyet uygulanacak olup azami muafiyet miktarı 50.000€ ile sınırlıdır.

4) Hırsızlık

Hırsızlık sigortası genel sartları çerçevesinde ve poliçede belirlenen sigortalı yerde hırsızlık veya hırsızlıga tesebbüsün; Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma veya asma suretiyle girilerek, Kaybolan, çalınan veya haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya anahtar uydurarak veya baska aletler veya sifre yardımıyla kilit açma suretiyle girilerek, Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, Öldürme, yaralama, zor ve siddet kullanma veya tehditle yapılması halinde sigortalı kıymetlerde dogrudan meydana gelen maddi kayıp ve zararlar teminat altına alınmıstır. Riziko adresi dısında rahatlıkla kullanılabilir sarjlı elektronik cihazlar ve tasınabilir bilgisayarlar gibi görsel ve isitsel cihazlar teminat kapsamı dısındadır.

5) Cam Kırılması

Poliçe üzerinde belirtilen riziko adresinde takılı olarak bulunan kapı ve pencere camları ile aynalar ve ayrıca ticari amaçlı kullanılan buzdolabı ve vitrin camlarının kırılma neticesinde uğrayacakları zararlar Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde poliçede yazılı sigorta bedeline kadar teminata ilave edilmiştir.

6) Grev- lokavt,Kargaşalık,Halk Hareketleri,Kötü Niyetli Hareketler ve Terör

Poliçe üzerinde aksi belirtilmediği takdirde %100 Sigorta Bedelinin %20′ si Sigortalı, %80′ i Sigortacı üzerinde kalacak şekilde Müşterek Sigorta mevcuttur. Sigorta Bedelinin Sigortacının sorumlu olduğu kısım (%80) üzerinden %2 oranında tenzili muafiyet uygulanır.

7) Dahili Su

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; 1.Sigorta konusu bina içindeki, su depo ve sarnıçlarının, su borularının; kalorifer kazan, radyatör ve borularının; temiz veya pis su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donmasının doğrudan sebep olduğu zararlar, 2.Yağmur sularının, kar veya buzların erimesi sonucu meydana gelen suların, çatı veya saçaktan sızması; su olukları veya yağmur derelerinin tıkanması veya taşması sonucunda bina içine giren suların doğrudan sebep olacağı zararlar, 3.Kapatılması unutulan musluklardan akan suların taşmasının doğrudan sebep olacağı zararlar, 4.Donma sonucu tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen zararlar ile teminat kapsamına giren zarara yol açan tesisatın onarılması maksadıyla duvarın açılması ve kapatılması için yapılan masraflar, 5.Yağışlar nedeniyle meydana gelmediği takdirde kanalizasyon ve fosseptik çukurlarından geri tepen pis suların doğrudan sebep olacağı zararlar, 6.Şehir su şebekesinin arızası nedeniyle sebep olacağı zararlar, teminata ilave edilmiştir. Yukarıda belirtilen su tesisatları devamlı kontrol edilecek, gereken tamirat zamanında yaptırılacak ve kış başında dona karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bina uzun süre boş bırakıldığı takdirde, su tesisatına bağlı ana musluk kapatılacak ve tesisat boşaltılacaktır. Teminat Dışında Kalan Haller: 1.Donma sonucu dışında tesisatta ve tesisata bağlı cihazlarda meydana gelen bozulma, aşınma, eskime gibi zararlar, 2.Baca deliklerinden, damda bırakılan açıklıklardan, açık bırakılan pencere ve kapılardan içeri giren suların sebep olacağı zararlar, 3.Kar veya buzların atılması masrafları, 4.İzolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından (açıklarından) sızması ve/veya girmesi nedeniyle meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme ile ısı farkı nedeniyle oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan hasarlar, 5.Her ne sebeple olursa olsun yeraltı sularının riziko mahalline sirayeti nedeniyle meydana gelen hasarlar. 6.Zeminle direkt teması bulunan emtealarda meydana gelebilecek her türlü zarar/ziyan.

8) Fırtına

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasın münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre “7 bofor”dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Denizlerin, çay, dere veya kanalların fırtına da dahil olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun kabararak riziko konusu kıymetlerde doğrudan meydana getireceği her türlü zarar teminat dışındadır.

9) Yer Kayması

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminata ilave edilmiştir. Teminat Dışında Kalan Haller: 1.Deprem veya yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar, 2.Yer kayması riskinden bağımsız olarak, binanın mutad olarak oturmasından ileri gelen hasarlar, 3.Sigortanın başlamasından önce sigortalı kıymette yer kaymasının resmi makamlarca tespit edilmesi. 4.Sigortalı bina civarında yapılan kazılar nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar.

10) Duman

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış ısıtma ve pişirme cihazlarının münhasıran ani, mutad dışı veya kusurlu şekilde işlemesi nedeniyle çıkan duman sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Ancak, Ocak ve şöminelerden çıkan dumanların sebep olduğu zararlar ile Binaların dış kısımlarında ve açıktaki şeylerde meydana gelen duman zararları teminat dışındadır.

11) Kara Taşıtları Çarpması

Yangın Sigortası Genel Şartlan Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla; Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Ancak, Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar teminat dışındadır.

12) Deniz Taşıtları Çarpması

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Motorlu veya motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı şeylere çarpması sonucu doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Ancak, Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar teminat dışındadır.

13) Hava Taşıtları Çarpması

Yangın Sigortası Genel Şartları Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir. Ancak, Sigortalı, sigortalının usul ve füruu ile sigortalının çalıştırdığı veya fiil ve hareketlerinden sorumlu bulunduğu kimseler tarafından kullanılan taşıtların sebep olacağı zararlar teminat dışındadır.

14) Enkaz Kaldırma Masrafları

Poliçe üzerinde belirtilmis olan teminatların kapsamına giren herhangi bir hasarın gerçeklesmesi sonucu oluşan enkazın kaldırılmasına yönelik masraflar teminata ilave edilmistir.Sigortacının sorumluluğu poliçede yazılı bina sigorta bedelinin %4’ü ile sınırlıdır.

Bu bilgileri paylaş...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone